GARDENA

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for brug ved oprettelse og brug af en kundekonto til GARDENA-webshoppen og til registrering af et produkt (sidst opdateret: 12.09.2023) 

1. Generelt 

Disse vilkår og betingelser for brug fastsat af GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Tyskland (i det følgende benævnt "GARDENA", "vi", "os" eller "vores") gælder i deres respektive version, der er gyldig på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten for oprettelse og brug af en personlig kundekonto til GARDENA-webshoppen (i det følgende benævnt "webshoppen") tilgængelig på www.gardena.com/dk og til produktregistrering (i det følgende benævnt "vilkår og betingelser").  

GARDENA er et datterselskab ejet af Husqvarna AB (publ.). Formålet med kundekontoen og de tjenester, der leveres med den, er at give dig mulighed for at (i) afgive ordrer via webshoppen, (ii) registrere dine produkter og få en oversigt over disse registrerede produkter og (iii) få adgang til indhold og tjenester i forbindelse med ordren i webshoppen og produktregistreringen, som beskrevet i detaljer i afsnit 2.  

Vilkår og betingelser for brugere, der afviger fra eller supplerer disse vilkår og betingelser, gælder ikke. 

2. Grundlæggende krav ved oprettelse af en kundekonto 

Det er gratis at oprette og bruge en kundekonto. Det er ikke påkrævet at oprette en kundekonto, men du bliver nødt til at oprette en, hvis du ønsker at registrere et produkt og bruge indholdet og tjenesterne, som er beskrevet nedenfor. Ordrer kan også afgives i webshoppen uden at oprette en kundekonto. Afgivelse af ordrer via webshoppen er underlagt supplerende betingelser. Du vil blive informeret om disse betingelser separat, når du afgiver din ordre. 

Du skal være mindst 18 år for at oprette en konto. 

Med en kundekonto har du især mulighed for at bruge følgende funktioner: 

 1. Profilindstillinger (kontooplysninger, adgangskodeindstillinger, administration af nyhedsbrev, sletning af konto) 

 1. Ordrehistorik (ordreoversigt med ordreoplysninger og statussporing) 

 1. Adressebog (mulighed for at redigere angivne leveringsadresser) 

 1. Betalingsmetoder (mulighed for at redigere valgte betalingsmetoder) 

 1. Registrering af produkter 

 1. Registrerede produkter (se produkter, der er registreret via kundekontoen med garantiperioden) 

Når du opretter en kundekonto, accepterer du, at der oprettes en personlig konto. Denne kundekonto administreres af Husqvarna AB (publ.). Når du opretter en kundekonto, skal du vælge et brugernavn (e-mailadresse) og en adgangskode. Dit brugernavn og din adgangskode må ikke være stødende, racistiske eller etnisk krænkende, seksuelt eksplicitte eller ærekrænkende, og de må ikke krænke nogen intellektuel ejendomsret eller personlige rettigheder.  

Når du opretter kundekontoen, vil du blive bedt om din e-mailadresse, for- og efternavn, oprindelsesland og adgangskode. Når du opretter en konto, forpligter du dig til at angive sande oplysninger (dvs. opdaterede). Når du har sendt dine registreringsoplysninger, modtager du en e-mailbekræftelse med et bekræftelseslink. For at fuldføre registreringen skal du klikke på dette bekræftelseslink. Når du har tilmeldt dig, får du din egen kundekonto med dine egne loginoplysninger. Du vil derefter være berettiget til at bruge din kundekonto inden for rammerne af disse vilkår og betingelser. 

Din konto er personlig, og du må ikke overføre din konto til nogen tredjepart eller tillade en tredjepart at bruge din kundekonto. Du er ansvarlig for at beskytte dine loginoplysninger mod uautoriseret adgang. Adgangskoden skal af sikkerhedsmæssige årsager ændres regelmæssigt. Hvis du har grund til at tro, at en tredjepart har fået adgang til din kundekonto, skal du straks informere os. Vi har ret, men ikke pligt, til at blokere adgangen til din kundekonto, hvis vi har grund til at tro, at en tredjepart har opnået ulovlig adgang til din kundekonto. 

Hvis du ikke har logget på din kundekonto i flere måneder, forbeholder vi os ret til at sende dig en e-mailmeddelelse og informere dig om, at hvis du ønsker at beholde din kundekonto, skal du logge på din konto inden for et angivet tidsrum, efter at du har modtaget e-mailmeddelelsen. Hvis du ikke logger på din kundekonto inden for denne specifikke periode, deaktiverer eller fjerner vi din kundekonto og informerer dig via e-mail om dette og om den resulterende afbrydelse af det forhold, der ligger til grund for disse vilkår og betingelser. 

3. Behandling af personlige oplysninger 

Når du opretter din kundekonto, bliver du bedt om at indsende bestemte oplysninger om dig selv. Læs vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, før du bruger kundekontoen. Vores bekendtgørelse om beskyttelse af personoplysninger kan findes her: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/uk/privacy-notice/ 

4. Licens 

Forudsat at du accepterer og overholder disse vilkår og betingelser for brug, giver GARDENA dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens (i det følgende benævnt "licens") til at bruge kundekontoen og relaterede tjenester. Licensen gives til privat brug og ikke til kommerciel brug. GARDENA giver ikke dig eller nogen anden person tilladelse til at kopiere eller modificere nogen af de tjenester, du får tilgang til via kundekontoen. Du eller en tredjepart må ikke udvikle, supplere, dekompilere eller foretage reverse engineering af tjenesterne uden vores samtykke (reverse engineering). Elektroniske angreb af enhver art på tjenesterne er forbudt. Dette omfatter også overførsel af virus eller spyware. Ethvert forsøg på at gøre dette er en krænkelse af GARDENAs rettigheder. Hvis du overtræder disse begrænsninger eller andre begrænsninger, der henvises til i dette afsnit 4, er GARDENA berettiget til at opsige brugsforholdet (herunder licensen), der ligger til grund for disse vilkår og betingelser, på ekstraordinært grundlag uden varsel. Du kan også blive retsforfulgt eller holdes erstatningsansvarlig for skader.  

Denne licens gives i et ubegrænset tidsrum og ophører automatisk ved ophør af det forhold, der ligger til grund for vilkår og betingelser, f.eks. i henhold til afsnit 8 nedenfor. § 69e i UrhG (den tyske ophavsretslov) berøres ikke heraf. 

5. Din brug af kundekontoen og tjenesterne, tredjeparters rettigheder 

Du må kun bruge kundekontoen og de tjenester og indhold, der leveres til dig inden for rammerne af disse vilkår og betingelser. Du accepterer og garanterer, at du ikke vil bruge tjenesterne og deres indhold på en måde, der: 

 1. er falsk, vildledende, usandfærdig eller unøjagtig 

 1. fremmer eller tilskynder til ulovlige aktiviteter 

 1. er racistisk eller etnisk krænkende og/eller er ophidsende over for et mindretal (f.eks. en national eller etnisk gruppe) 

 1. er injurierende eller på anden måde er seksuelt eksplicitte 

 1. angriber seksuel orientering eller religion eller på anden måde diskriminerer 

 1. fornærmer eller forfølger en person 

 1. på nogen måde er skadelig, stødende eller ulovlig, eller som krænker tredjeparts rettigheder (f.eks., men ikke begrænset til, ophavsret og varemærker) 

 1. på anden måde er i modstrid med det tilsigtede formål med tjenesterne eller disse Vilkår og betingelser. 

Som bruger er du selv direkte ansvarlig over for tredjeparter for overtrædelser af disse tredjeparters rettigheder. I tilfælde af berettigede krav fra tredjeparter mod GARDENA som følge af en sådan overtrædelse, er du forpligtet til at holde GARDENA skadesløs i et omfang, der modsvarer det tab, du er ansvarlig for, medmindre du er i stand til at bevise, at du ikke er ansvarlig for den overtrædelse, der medfører tabet.  

6. Netværksgebyrer og -adgang 

Du er ansvarlig for at sikre din adgang til det netværk, der kræves til brug af det indhold og de tjenester, der er tilgængelige via kundekontoen. Generelt vil tredjepartstjenesteudbydere, som du bruger til at få adgang til netværket, opkræve yderligere omkostninger, f.eks. for dataoverførsler. Vi betaler ikke disse omkostninger. Derudover er du ansvarlig for at anskaffe og vedligeholde den nyeste hardware eller software, der er nødvendig for at få adgang til og bruge vores tjenester. 

7. Tilgængelighed af kundekonto 

GARDENA bestræber sig på at sikre, at kundens konto kan bruges med så få afbrydelser som muligt. Af tekniske årsager kan du kun bruge din kundekonto på en begrænset måde eller midlertidigt slet ikke, både med hensyn til tid og indhold. Adgang til kundekontoen kan også blive påvirket eller afbrudt af vedligeholdelsesarbejde, opdateringer eller andre fejl (især tekniske problemer, hardwarefejl eller softwarefejl). 

Derudover forbeholder vi os ret til når som helst og uden forudgående varsel at ændre, afbryde eller midlertidigt suspendere levering af kundekontoen, i det omfang vi er forpligtet hertil ved lov eller ved en afgørelse truffet af en myndighed, eller hvis dette er nødvendigt for at undgå en trussel mod it- og datasikkerhed, der er relevant for kundekontoen.  

8. GARDENAs ansvar 

Hvis GARDENA leverer gratis tjenester i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, er GARDENA kun ansvarlig for forsætlig forseelse og grov uagtsomhed. §§ 523, 524 i den tyske civilret (BGB) finder tilsvarende anvendelse på materielle defekter og retsmangler. 

Følgende forhold er desuden gældende:  

GARDENA er ansvarlig for forsætlig forseelse og grov uagtsomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i Produkthaftungsgesetz (den tyske produktansvarslov), for strafskyldig (eller blot uagtsom) tab af liv, fysisk skade eller helbredsskader, for svigagtig fortielse af en defekt eller antagelse om en garanti i overensstemmelse med lovfæstede bestemmelser og i det omfang anvendelsesområdet for TKG's (den tyske telekommunikationslov) §70 (ansvar for den udbyder af teletjenester, der er tilgængelig for offentligheden) får virkning.  

GARDENAs erstatningsansvar er begrænset til typiske, forudsigelige skader, der blot skyldes uagtsomme brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser defineres som forpligtelser, hvis opfyldelse er af afgørende betydning for en korrekt gennemførelse af kontrakten, som kontraktpartneren regelmæssigt kan påberåbe sig, og hvis misligholdelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare. 

I alle andre tilfælde er GARDENAs ansvar udelukket. Hvis GARDENAs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også det personlige ansvar hos vores personale, arbejdere, medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende agenter. 

9. Ophør af brugsforhold 

Du kan til enhver tid få GARDENA til at slette din kundekonto og afbryde brugen af det indhold og de tjenester, der er tilgængelige via den. Slettefunktionen er tilgængelig, når du har logget på din kundekonto. Når du har slettet kundekontoen, ophører anvendelsesforholdet mellem dig og GARDENA, der ligger til grund for disse vilkår og betingelser.  

GARDENA kan afslutte det forhold, der ligger til grund for disse vilkår og betingelser, med en opsigelsesperiode på fire (4) uger. Derudover forbeholder GARDENA sig retten til i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser at opsige den kontrakt, der er genstand for disse vilkår og betingelser, uden varsel og dermed opsige din kundekonto og adgang til det indhold og de tjenester, der er tilgængelige gennem den, hvis du i alvorlig grad misligholder disse vilkår og betingelser, eller hvis der opstår andre ekstraordinære omstændigheder, som under hensyntagen til alle omstændigheder i den enkelte sag og afvejning af begge parters interesser, gør det urimeligt for GARDENA at fortsætte kontraktforholdet. Meddelelser om opsigelse udstedt af GARDENA skal være skriftlige for at kunne anses for gyldige. 

GARDENA har endvidere ret til midlertidigt at suspendere adgangen til din kundekonto med øjeblikkelig virkning, hvis der er grund til at tro, at du overtræder væsentlige bestemmelser i disse vilkår og betingelser. 

Garantiperioden for registrerede produkter påvirkes ikke af sletning af kundekontoen og den deraf følgende ophør af anvendelsesforholdet, der ligger til grund for disse vilkår og betingelser. 

10. Ændringer af indhold og tjenester, der er tilgængelige via kundekontoen 

GARDENA fornyr sig løbende for at give sine brugere den bedst mulige oplevelse. GARDENA forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre indhold og tjenester, der er tilgængelige via kundekontoen, forudsat at en sådan opdatering eller ændring (i) er nødvendig for, at GARDENA kan overholde obligatoriske lovkrav eller for at overholde en bindende kendelse fra en domstol eller kompetent myndighed, (ii) blot betyder en tilpasning til de respektive dokumenterede eller aktuelle teknologiske standarder eller (iii) ikke rækker ud over, hvad der er sædvanligt i branchen og er rimelig for dig i sammenlignelige tilfælde, dvs. ikke skuffer din legitime forventning om at fortsætte bruge tilgængeligt materialeindhold eller -tjenester. Eksempler på ændringer i type eller funktioner kan være fejlrettelser, sikkerhedsrettelser og forbedret funktionalitet.  

11. Ændringer af vilkår og betingelser 

GARDENA forbeholder sig ret til at foreslå ændringer til disse vilkår og betingelser. GARDENA tilbyder dig ændringer til disse vilkår og betingelser i god tid, mindst 30 dage før den foreslåede dato for, hvornår ændringerne træder i kraft. Med forbehold af bestemmelsen i følgende sætning skal du aktivt acceptere vores foreslåede ændring. I tilfælde af (i) mindre ændringer af disse vilkår og betingelser, som ikke påvirker væsentlige bestemmelser, og (ii) ændringer, der er nødvendige på grund af en ændring af loven, en endelig retsafgørelse eller en bindende kendelse fra en kompetent myndighed, anses dit samtykke for at være givet, hvis GARDENA ikke skriftligt underrettes om din afvisning af ændringerne inden den foreslåede dato for deres ikrafttræden. Hvis du ikke er enig i de mindre ændringer, vi har foreslået, kan du underrette GARDENA om din afvisning af ændringerne indtil den foreslåede dato for deres ikrafttræden. I tilfælde af afvisning eller manglende samtykke i tilfælde af væsentlige ændringer eller afvisning i tilfælde af mindre ændringer vil det forhold, der ligger til grund for disse vilkår og betingelser, fortsat gælde for de eksisterende vilkår og betingelser. Når du giver dig besked, vil GARDENA informere dig om kravet om samtykke eller om din ret til afvisning og betydningen af manglende samtykke eller om udløb af perioden for afvisning.  

12. Gældende lov 

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af den internationale privatret og FN's konvention om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG). Dette valg af jurisdiktion betyder ikke, at du som forbruger er frataget den beskyttelse, du har fået i henhold til de bestemmelser, som i henhold til lovgivningen i det land, hvor du har sædvanligt opholdssted, ikke kan fraviges ved aftale.  

13. Forbeholdsklausul 

Såfremt de enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser helt eller delvis er ugyldige eller ugyldige, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Lovbestemt lov (§306(2) i den tyske civillov (BGB)) træder i stedet for eventuelle bestemmelser, der ikke er medtaget eller er ugyldige. I alle andre henseender skal parterne erstatte den ugyldige eller ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse eller den ugyldige bestemmelse, medmindre en supplerende fortolkning af kontrakten har forrang eller er mulig. 

14. Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål om indholdet eller tjenesterne, der er tilgængelige via din kundekonto, bedes du kontakte: service@gardena.com  

Senest opdateret: 12.09.2023